Servicevilkår

Disse vilkår regulerer enhver form for brug af Panoramica.

Panoramica er en webapplikation, som understøtter virksomheders indblik i de regnskabsmæssige sammenhænge der gør sig gældende. Panoramica tilbydes som ”Software as a Service”, således at Kunden via internettet kan tilgå applikationen.

Panoramica er udviklet og administreret af Panoramica ApS, CVR-nr. 40657142 (herefter: Panoramica), som besidder alle rettigheder til webapplikationen.

Vilkårene finder anvendelse uanset hvilken abonnementsform der er valgt og uanset om abonnementet er købt direkte hos Panoramica eller en af dennes distributører.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser med et passende varsel.

ADGANG

Brugerrettighederne til Panoramica omfatter 1-12 måneders licensabonnement til den købte konto, alt efter hvilken abonnementstype der er valgt. Brugerrettigheder til Panoramica bortfalder når abonnementet opsiges.

Med mindre andet skriftligt er godkendt af Panoramica, må kunden alene anvende portalen til egne forretningsmæssige formål.

Mister brugeren sit portal login eller anskaffer 3. mand sig adgang til brugerens login, er brugeren forpligtet til at orientere Panoramica herom.

SIKKERHED

Panoramica bestræber sig på at opretholde en høj grad af sikkerhed, herunder relevant SSLkryptering (https) ved tilgang til systemet. Panoramica kan dog ikke garantere mod hacker-angreb, som kan forårsage systemnedbrud og/eller tab af data.

Panoramica benytter login-throttling, som er en sikkerhedsfeature imod brute-force hackerangreb. Vi segmenterer placeringen af vores webserver, database og filserver for at minimere adgangen til de enkelte services for uvedkommende. Derudover bruges password management for alle credentials til de services der anvendes i forbindelse med applikationen, så der ikke er nogle ens passwords og så alle passwords er 12 karakterer eller længere, samt alle indeholder specialtegn, tal og store/små bogstaver.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerhed på de anvendte enheder og på kundens egne systemer.

Panoramica' IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Panoramicas har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og eventuel knowhow, til Panoramica og det tilhørende system og database. Kunden opnår ved aftalens indgåelse alene en tidsbegrænset brugsret til Panoramica, og brugsretten er betinget af fyldestgørende betaling samt overholdelse af nærværende vilkår.

Brugerrettigheder medfører, at brugeren alene og til sit eget brug, er berettiget til at anvende de funktioner, som forefindes på Panoramica.

PERSONDATA

Ved Panoramica' levering af Panoramica, behandler Panoramica på vegne af kunden, i forbindelse med tildeling af adgang, personoplysninger i form af navne og e-mail adresser på brugerne af Panoramica. Derudover forestår Panoramica backup af dataen i Panoramica. Panoramica karakteriseres derfor som at værende databehandler for kunden.

Leverandøren er kun berettiget til at behandle Kundens persondata efter dokumenterede instruktioner fra Kunden. Leverandøren har herunder ret til at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for at levere ydelserne i henhold til denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, behandling med henblik på datasikkerhed og undersøgelse af eventuelle sikkerhedsbrud.

Leverandøren skal sikre, at personer med autorisation til at behandle persondata har forpligtet sig til hemmeligholdelse eller er underlagt en lovpligtig tavshedspligt. Panoramica skal sikre, at dennes medarbejdere er autoriseret til at behandle personoplysninger, og sikre at disse medarbejdere har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. Panoramica skal iværksætte alle foranstaltninger med henblik på at sikre at sikkerheden ved behandling af personoplysninger gennemføres jf. denne Aftale.

I det højst usandsynlige tilfælde, at kundens data kan være bragt i fare, forpligter Panoramica sig til at oplyse Kunden uden unødigt ophold efter at være blevet opmærksom på bruddet på sikkerheden omkring persondata. Kunden er i det omfang, det kræves i henhold til gældende lovgivning, ansvarlig for at underrette den ansvarlige myndighed og den eller de personer, for hvilke der er registreret oplysninger, om, at persondata er kompromitteret.

Panoramica er berettiget til at anvende tredjeparts underleverandører, såsom IaaS-leverandører (Infrastructure as a Service) eller andre tredjeparts tekniske leverandører, i forbindelse med drift af Panoramica, og til at overføre kundens data til disse tredjepartsleverandører. Leverandøren skal indgå aftaler med underleverandører, hvorved de aftaler at overholde bestemmelserne i nærværende vilkår. Hvis brugen af underleverandører omfatter overførsel af kundedata til et tredjeland uden for EU/EØS, skal Panoramica indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, såsom EU's standardklausuler.

Panoramica er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise at kravene i forordningen om databehandleraftale overholdes, til rådighed for den dataansvarlige. Panoramica skal give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

Panoramica hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader. Tab af data samt omkostninger til reetablering og geninstallering mv. heraf betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab eller følgeskader.

Panoramica er ikke ansvarlig overfor brugeren, såfremt der indtræder omstændigheder, som forhindrer eller udsætter Panoramicas opfyldelse af sine forpligtelser. Omstændighederne kan karakteriseres som: krig, mobilisering, uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker, og lock-outs, eller vira, hacking, spamming, nedbrud eller anden unormal belastning af de it-systemer eller telenet, som leverandøren anvender, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Panoramica ikke har direkte kontrol over. I de tilfælde, hvor disse omstændigheder fremtræder, er Panoramica berettiget til at udskyde sin leveringen af sine ydelser eller ansvarsfrit annullere aftalen med brugeren.

Panoramicas erstatningsansvar over for kunden kan uanset årsagen til skaden, aldrig overstige det laveste af følgende beløb; (i) de seneste seks måneders indbetaling fra kunden, eller (ii) DKK 30.000.

OPHØR

Hver af parterne er berettiget til at ophæve nærværende aftale som følge af væsentlig misligholdelse. Enhver form for manglende betaling fra kundens side anses for at udgøre væsentlig misligholdelse.

Senest tre måneder efter ophør sletter Panoramica alle data på kundens konto. Såfremt kunden ønsker at få data udleveret, skal dette meddeles Panoramica uden ugrundet ophold.

HEMMELIGHOLDELSE

Parterne er gensidigt forpligtede til at behandle alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende professionelle normer.

Tavshedspligten er gældende for medarbejdere, underleverandører samt andre eksterne rådgivere, som bruger Panoramica. Denne tavshedspligt har retsvirkninger også efter endt brug og efter aftalens ophør.

ØVRIGE VILKÅR

De rettigheder og forpligtelser, som parterne besidder, kan ikke uden den anden parts samtykke overdrages til tredjemand.

Enhver tvist mellem parterne skal behandles efter dansk ret.

Disse vilkår er senest revideret i april 2019.